Skład

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
§ 1.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.);
2) Regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;
3) okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, organ
okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
4) okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
5) okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
6) okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych,  organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
7) okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
8) okręgowej izbie - należy przez to rozumieć okręgową izbę pielęgniarek i położnych;
9) Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
§ 2.
1. W skład okręgowej rady wchodzą: przewodniczący i członkowie okręgowej rady wybrani przez okręgowy zjazd.
2. Kadencja okręgowej rady trwa 4 lata.
3. Okręgowa rada działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej okręgowej rady. Przewodniczący okręgowej rady wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.
§ 3.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej rady zwołuje przewodniczący okręgowej rady w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okręgowego zjazdu.
§ 4.
1. Na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada wybiera prezydium okręgowej rady.
2. Prezydium okręgowej rady stanowią: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik
okręgowej rady oraz członkowie prezydium. Liczbę członków prezydium i liczbę wiceprzewodniczących ustala na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada, która może ponadto ustalić zasady podziału ilość miejsc w prezydium i funkcji wiceprzewodniczących z uwagi na wykonywany zawód (pielęgniarka, położna). Ustalenia te mogą być zmieniane w czasie trwania kadencji.
3. Do wyborów prezydium okręgowej rady stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziałów I i III Regulaminu wyborów do organów izb.
4. Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza okręgowej rady nie przysługuje osobie, która pełniła daną funkcję przez 2 następujące po sobie kadencje poprzedzające kadencję, na która ma być przeprowadzany wybór. Pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję.
5. Członek prezydium traci swoją funkcję wskutek odwołania przez okręgową radę albo rezygnacji. Ustanie funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza albo skarbnika okręgowej rady oznacza ustanie członkostwa w prezydium.
6. Do odwołania osoby powołanej w skład prezydium okręgowej rady stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów. Odwołanie stwierdzane jest w formie uchwały.
7. W przypadku ustania członkostwa w prezydium okręgowej rady zarządza się wybory uzupełniające.
Wybory uzupełniające nie są zarządzane, a wybory zarządzone nie są przeprowadzane, jeżeli okręgowa rada podejmie uprzednio uchwałę zmieniająca liczbę członków prezydium w ten sposób, iż dokonywanie wyborów uzupełniających stanie się bezprzedmiotowe.
§ 5.
1. Okręgowa rada odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
2. Okręgowa rada zwoływana jest przez przewodniczącego okręgowej rady lub Prezydium Okręgowej  Rady lub na wniosek 1/3 członków Rady Okręgowej.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad okręgowej rady wraz z projektami uchwał
wymagających szczególnej analizy zwołujący posiedzenie prześle członkom rady, przewodniczącym
okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz okręgowemu rzecznikowi na 14 dni przed terminem posiedzenia.
§ 6.
1. Członkowie okręgowej rady powinni zostać powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad okręgowej rady, a członkowie prezydium okręgowej rady – o terminie, miejscu i porządku obrad prezydium okręgowej rady, przy czym nie może to być termin krótszy niż 14 dni przed terminem posiedzenia okręgowej rady i 7 dni przed terminem posiedzenia prezydium okręgowej rady.
2. O terminach obrad okręgowej rady, a także prezydium okręgowej rady zawiadamia się również przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika, którzy mogą wziąć udział w obradach z głosem doradczym.
3. W posiedzeniach okręgowej rady mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego, radę lub jej prezydium.
§ 7.
1. W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowa rada podejmuje uchwały. Okręgowa rada może podejmować uchwały, rezolucje, stanowiska, deklaracje, apele itp. również w innych sprawach.
2. Okręgowa rada jest władna do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Uchwały:
1) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika okręgowej rady;
2) reprezentowania okręgowej izby przez osoby pełniące funkcję w jej organach,
- przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.
5. Przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 4, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę okręgowej rady, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.
6. Okręgowa rada podejmuje uchwałę w określonej sprawie należącej do zakresu jej działania w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia stosownej uchwały Naczelnej Rady.
7. Uchwałę okręgowej rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący okręgowej rady oraz
członek okręgowej rady, a uchwały w sprawach finansowych – przewodniczący lub wiceprzewodniczący okręgowej rady oraz skarbnik okręgowej rady i sekretarz okręgowej rady. Regulamin może zawierać postanowienia precyzujące kwestię podpisywania uchwały innych niż finansowe przez członka okręgowej rady, w szczególności przewidując iż uchwała powinna być podpisana przez dowolnego albo określonego członka prezydium okręgowej rady.
8. Procedurę podejmowania przez okręgową radę uchwał w trybie Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje ten Regulamin.
§ 8.
1. Posiedzeniom okręgowej rady przewodniczy przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Prezydium Okręgowej Rady.
2. Głosowania, zarówno jawne, jak też głosowania tajne i imienne mogą być przyprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne). System używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru.
§ 9.
1. W przypadku, gdy okręgowa rada działa w trybie Regulaminu wyborów do organów izb, powołuje komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów oraz komisję skrutacyjną, która przeprowadza wybory.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych w czasie obrad okręgowej rady.
§ 10.
1. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Okręgowa rada może uchwalić tajność głosowania, albo głosowanie imienne.
§ 11.
1. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, okręgowa rada może dokonać reasumpcji głosowania, na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej rady.
2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu,
na którym odbyło się głosowanie.
3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.
§ 12.
1. Z obrad okręgowej rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz lub zastępujący go członek prezydium okręgowej rady oraz protokolant, jeżeli został wyznaczony.
2. Protokół sporządza się w terminie 14 dni od daty zakończenia obrad. Protokół po jego sporządzeniu pozostaje do wglądu dla członków okręgowej rady w biurze okręgowej izby.
3. Protokół przyjmuje okręgowa rada na następnym posiedzeniu.
4. Sporządzony protokół wraz z kopiami uchwał podjętych w czasie obrad powinien zostać udostępniony Naczelnej Radzie na jej wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego wniosku.
§ 13.
1. Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą.
2. Posiedzenia prezydium okręgowej rady odbywają się w miarę potrzeby.
3. Prezydium okręgowej rady powinno być zwołane w określonym terminie na wniosek danego organu okręgowej izby lub 3 członków prezydium okręgowej rady.
4. Posiedzenia prezydium zwołuje przewodniczący rady lub zastępujący go wiceprzewodniczący.
5. Postanowienia określone w § 8, § 11, § 12 ust. 1-4 i § 13 niniejszego Regulaminu będą miały
zastosowanie do prezydium okręgowej rady.
§ 14.
Przewodniczący okręgowej rady w szczególności:
1) reprezentuje okręgową izbę;
2) reprezentuje okręgową radę;
3) kieruje pracami okręgowej rady i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie;
4) przedstawia okręgowemu zjazdowi sprawozdania z działalności okręgowej rady.
5) jest reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
§ 15.
1. Wiceprzewodniczący okręgowej rady jest zastępcą przewodniczącego okręgowej rady w ustalonym przez okręgową radę zakresie.
2. Na okres swojej nieobecności przewodniczący okręgowej rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie go zastępował.
3. W przypadku gdy wyznaczenie zastępcy przez przewodniczącego okręgowej rady jest niemożliwe albo nie zostało ono dokonane, a jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania okręgowej izby lub okręgowej rady, prezydium okręgowej rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie zastępował przewodniczącego do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy w trybie niniejszego ustępu. Posiedzenie prezydium okręgowej rady w tym celu może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego na wniosek co najmniej 3 członków prezydium.
§ 16.
1. Sekretarz okręgowej rady nadzoruje wykonanie uchwał okręgowej rady i prezydium okręgowej rady.
2. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
1) sporządzanie protokołów z posiedzeń okręgowej rady i prezydium rady;
2) nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością okręgowej rady i jej prezydium;
3) przygotowanie projektów uchwał okręgowej rady i jej prezydium, z wyłączeniem projektów uchwał
związanych z gospodarką finansową izby;
4) przyjmowanie skarg i wniosków.
§ 17.
1. Skarbnik okręgowej rady odpowiada za gospodarkę finansową okręgowej izby, a w szczególności:
1) przygotowuje projekty uchwał związanych z gospodarką finansowa izby i nadzoruje ich wykonanie;
2) przygotowuje projekt budżetu okręgowej izby;
3) przygotowuje sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia okręgowemu zjazdowi;
4) nadzoruje rachunkowość i sprawozdawczość finansową okręgowej izby;
5) monitoruje i egzekwuje opłacanie składek członkowskich,
6) zgłasza wnioski o egzekucję wierzytelności lub ich umorzenie.
2. Skarbnik w swojej pracy może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.
§ 18.
1. Do obowiązków członka okręgowej rady należy w szczególności:
1) uczestniczenie w posiedzeniach okręgowej rady;
2) uczestniczenie w pracach komisji lub zespołów problemowych;
3) realizowanie innych zadań wyznaczonych przez okręgową radę;
4) składanie informacji z realizacji zadań powierzonych przez okręgową radę.
2. Członek okręgowej rady bierze udział w posiedzeniach okręgowej rady wyłącznie osobiście.
§ 19.
1. Okręgowa rada w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów
zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania przez swoich
pełnomocników.
2. Okręgowa rada za zgodą delegata, wskazanego przez delegatów lub członków samorządu danego
rejonu, powierzy mu obowiązki związane z pełnieniem funkcji pełnomocnika.
3. Okręgowa rada powołuje pełnomocników w placówkach ochrony zdrowia odpowiednio do liczby
zatrudnionych pielęgniarek i położnych:
1) w podmiotach  leczniczych zatrudniających 40 - 500 pielęgniarek i położnych rada okręgowa powołuje 1 pełnomocnika
2) w  podmiotach leczniczych zatrudniających powyżej 500 pielęgniarek i położnych rada okręgowa może powołać  2 pełnomocników,
3) w  podmiotach leczniczych zatrudniających powyżej 1000 pielęgniarek i położnych rada okręgowa może powołać 3 pełnomocników.
4. Jeżeli będą zachodziły okoliczności uzasadniające powołanie pełnomocnika w zakładzie pracy, w którym nie pracuje żaden z delegatów, okręgowa rada może powierzyć obowiązki pełnomocnika innemu członkowi samorządu, po uzyskaniu jego zgody.
5. Okręgowa rada udziela pełnomocnictwa na piśmie.
6. Pełnomocnictwo może być udzielone na określony czas i dotyczyć pewnej kategorii spraw lub być
udzielane oddzielnie dla każdej sprawy zależnie od potrzeb i ustaleń okręgowej rady.
 
7. Pełnomocnik okręgowej rady działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu rady i na rzecz członków samorządu danego zakładu pracy lub określonego rejonu.
8. Okręgowa rada w celu zapewnienia należytego działania pełnomocników zwołuje ich zebranie w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
9. Zebraniu pełnomocników przewodniczy przewodniczący okręgowej rady lub wiceprzewodniczący.
10. Porządek zebrania obejmuje:
1) przyjęcie sprawozdań pełnomocników (sprawozdanie dotyczy: sytuacji w miejscu pracy i wykonanych w imieniu rady zadań);
2) przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o pracach okręgowej rady;
3) zapoznanie z nowo wydanymi przepisami dotyczącymi członków samorządu;
4) przedstawienie stanowiska samorządu związanego z negocjowaniem warunków pracy i płacy;
5) informowanie o organizowanych szkoleniach i możliwościach korzystania z nich.
11. Porządek zebrania może obejmować inne sprawy związane z działalnością pełnomocników.
12. Do obowiązków pełnomocnika okręgowej rady należy w szczególności:
1) negocjowanie warunków pracy i płacy na terenie zakładów pracy, zgodne z udzielonym
pełnomocnictwem;
2) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
3) informowanie o uchwałach okręgowej rady;
4) wykonanie innych czynności zleconych przez okręgową radę.
13. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków samorządu danego rejonu może zdecydować o pozbawieniu pełnomocnictwa osoby, która nienależycie wypełnia swe obowiązki. Decyzja o pozbawieniu pełnomocnictwa musi być uzasadniona i złożona do protokołu.
§ 20.
Obsługa kancelaryjna, finansowa oraz prowadzenie księgowości okręgowej izby, udzielanie pomocy prawnej organom okręgowej izby oraz sporządzenie analiz, ocen, sprawozdań należy do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
SEKRETARZ  Zjazdu                                                               PRZEWODNICZĄCY  Zjazdu

Wytworzył: Sekretarz Jolanta Zając (30 listopada 2015)
Opublikował: Patryk Gruźlewski (24 października 2012, 12:51:20)

Ostatnia zmiana: Patryk Gruźlewski (21 grudnia 2015, 01:14:12)
Zmieniono: Zmiana osoby która wytworzyła informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3262

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij