Regulamin

REGULAMIN OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w Gdańsku
§ 1.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie
pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)
2) Regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;
3) Okręgowym Zjeździe – należy przez to rozumieć Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku będącym organem okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
4) Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe – należy przez to rozumieć Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w  Gdańsku będący organem okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
5) Okręgowej Radzie – należy przez to rozumieć Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku będącą organem okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
6) Okręgowej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Okręgową Komisję Rewizyjną, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku będącą organem okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
7) Okręgowym Sądzie – należy przez to rozumieć Okręgowy Sąd Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  będącym organem okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
8) Okręgowym Rzeczniku – należy przez to rozumieć Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku będącym organem okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
9) Okręgowej Izbie - należy przez to rozumieć Okręgową  Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku;
10) Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
11) Naczelnej Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
12) delegacie – należy przez to rozumieć delegata na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych.
§ 2.
1. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę w terminie do końca marca danego roku.
2. Kadencja okręgowego zjazdu trwa 4 lata. Na zakończenie kadencji zwoływany jest Okręgowy Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd.
 
§ 3.
1. W obradach okręgowego zjazdu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci.
1) Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad okręgowego zjazdu, z pouczeniem o obowiązku uczestnictwa, okręgowa rada prześle każdemu delegatowi zjazdu co najmniej na 14 dni przed terminem okręgowego zjazdu.
2) Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 okręgowa rada przesyła projekty uchwał w sprawach, które są objęte porządkiem obrad, a także sprawozdania z działalności organów okręgowej izby wymienionych w § 1 pkt 5-8.
3) W obradach okręgowego zjazdu, na którym mają zostać wybrani członkowie organów okręgowej izby następnej kadencji mogą brać udział, z głosem doradczym, nie będące  delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w § 1 pkt 5-8. W stosunku do tych osób postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4) W obradach okręgowego zjazdu mogą brać udział członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej wyznaczeni przez ten organ do przedstawienia informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli działalności okręgowej komisji rewizyjnej.
5) W obradach okręgowego zjazdu mogą brać udział z prawem zabrania głosu obserwatorzy powołani przez Naczelną Radę lub jej Prezydium.
6) Na okręgowym zjeździe mogą być obecni wyłącznie goście zaproszeni przez  Okręgową Radę lub Prezydium Okręgowej Rady.
§ 4.
1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach okręgowego zjazdu.
2. Delegat bierze udział w posiedzeniach okręgowego zjazdu wyłącznie osobiście.
3. Każdego dnia przed rozpoczęciem obrad okręgowego zjazdu delegat potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności.
a) Delegat może być członkiem tylko jednej komisji zjazdowej
b) Po podpisaniu listy obecności delegaci otrzymują mandaty, którymi poprzez podniesienie oddają głos w głosowaniach jawnych.
c) Za nieusprawiedliwioną nieobecność lub nie uzasadnione wcześniejsze opuszczenie obrad delegat może być obciążony proporcjonalną częścią kosztów zjazdu.
§ 5.
1. W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowy zjazd podejmuje uchwały. Okręgowy zjazd może podejmować uchwały również w innych sprawach, chyba, że Regulamin będzie przewidywał, iż w sprawie tego rodzaju okręgowy zjazd podejmuje decyzje w innej formie (rezolucji, stanowiska, deklaracji, apelu itp.).
2. Okręgowy zjazd jest władny do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy delegatów.
3.W przypadku braku quorum okręgowa rada wyznacza ponowny termin okręgowego zjazdu, przy czym ten termin nie może przypaść później niż 2 miesiące i nie wcześniej niż 3 tygodnie po pierwszym terminie zjazdu. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Uchwały:
1) w sprawie regulaminów organów okręgowej izby;
2) w sprawie wyboru przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika,– przewodniczący okręgowego zjazdu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.
5. Przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 5, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę okręgowego zjazdu, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.
6. Uchwałę okręgowego zjazdu podpisuje przewodniczący okręgowego zjazdu lub jego zastępca oraz sekretarz okręgowego zjazdu lub członek prezydium okręgowego zjazdu.
7. Procedurę podejmowania przez okręgowy zjazd uchwał w trybie Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje  niniejszy Regulamin.
§ 6.
Przewodniczący okręgowej rady otwiera zjazd i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego zjazdu.
§ 7.
1. Przewodniczący okręgowego zjazdu oraz członkowie prezydium czuwają nad prawidłowym, sprawnym i efektywnym przebiegiem obrad zjazdu;
2. Prezydium okręgowego zjazdu, oprócz przewodniczącego okręgowego zjazdu powinno się składać z wiceprzewodniczącego, 2 sekretarzy oraz 2 członków prezydium.
3.Przewodniczący okręgowego zjazdu lub wiceprzewodniczący kieruje przebiegiem okręgowego zjazdu zgodnie z porządkiem obrad, udziela głosu delegatom i zaproszonym gościom, zarządza przeprowadzenie głosowania oraz wykonuje inne czynności związane z przeprowadzeniem obrad.
1) Przewodniczący zjazdu udziela głosu uczestnikom zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad według kolejności zgłoszeń;
2) Uczestnicy zjazdu zgłaszają chęć udziału w dyskusji sekretarzowi
3) Uczestnik zjazdu nie może zabierać głosu w dyskusji nad ta samą sprawą więcej niż dwa razy, chyba że do kolejnego zabrania głosu wezwie go przewodniczący zjazdu;
4) Przewodniczący zjazdu może zwrócić uwagę zabierającemu głos, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi może odebrać przemawiającemu głos.
5) Zjazd może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
4. Przewodniczący zjazdu udziela głosu przewodniczącym: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu, okręgowemu rzecznikowi oraz zaproszonym gościom poza kolejnością mówców zapisanych do głosu.
5. Pozostałym uczestnikom zjazdu przewodniczący zjazdu udziela głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.
6. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad;
2) uchwalenie tajności posiedzenia;
3) zamknięcie listy mówców;
4) zamknięcie dyskusji;
5) odesłanie do komisji celem rozpatrzenia i opracowania;
6) głosowanie bez dyskusji;
7) zmianę porządku obrad;
8) przeprowadzenie głosowania;
9) głosowanie imienne;
10) ograniczenie czasu przemówienia;
11) sprawdzenie quorum;
12) reasumpcję głosowania;
13) uchylenie tajności głosowania;
14) zamknięcie listy kandydatów.
7. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchanie wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu przeciwnego.
§ 8.
1. Porządek obrad okręgowego zjazdu obejmuje w szczególności:
-otwarcie zjazdu, wystąpienie przewodniczącego okręgowej rady oraz zaproszonych gości;
-wybór osób uprawnionych do liczenia głosów oddanych a głosowaniu jawny
- wybór przewodniczącego zjazdu;
-wybór prezydium zjazdu
- wybór komisji mandatowej;
- sprawozdanie przewodniczącego komisji mandatowej;
-  przyjęcie porządku obrad;
 -  przyjęcie regulaminu obrad;
- wybór komisji zjazdowych;
- przedstawienie sprawozdań organów izby; podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów izby;
- podjęcie uchwał w sprawie absolutorium ustępującej okręgowej rady;
-  wybory przewodniczących i członków organów izby;
-  rozpatrzenie wniosków;
-  podjęcie innych wniosków;
-  sprawozdanie komisji uchwał i wniosków;
-  zamknięcie zjazdu.
2. Zarówno głosowania jawne, jak też głosowania tajne oraz imienne mogą być przyprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne). System używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru. Prawidłowość przeprowadzania głosowań elektronicznych nadzoruje komisja skrutacyjna. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje okręgowa rada.
§ 9.
1. Okręgowy zjazd powołuje następujące komisje zjazdowe:
1) komisję mandatową, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;
2) komisję uchwał i wniosków;
3) komisję skrutacyjną, która przeprowadza głosowania tajne i imienne, a także nadzoruje prawidłowość przeprowadzania głosowań w sytuacji, gdy głosowania są przeprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów;
4) w przypadku, gdy okręgowy zjazd działa w trybie Regulaminu wyborów do organów izb, komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów.
2. Okręgowy zjazd może powołać także inne komisje zjazdowe.
3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych w czasie obrad okręgowego zjazdu.
§ 10.
1. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Okręgowy zjazd może uchwalić tajność głosowania albo głosowanie imienne w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.
3. Przeprowadzając głosowanie tajne komisja skrutacyjna w szczególności: przygotowuje karty do głosowania, rozdaje delegatom karty do głosowania, zbiera głosy do sprawdzonych i zamkniętych przez nią urn, przelicza głosy i ustala wyniki głosowania w protokole, w którym określa:
 1) liczbę uprawnionych do głosowania;
 2) liczbę głosów oddanych;
 3) liczbę głosów ważnych;
 4) liczbę głosów nieważnych.
§ 11.
1.W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, okręgowy zjazd może dokonać reasumpcji głosowania.
2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.
5. Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej1/5 delegatów biorących udział w posiedzeniu.
§ 12.
1. W trybie przewidzianym dla uchwał okręgowy zjazd rozpatruje wnioski, a także dokonuje wyborów członków prezydium okręgowego zjazdu oraz komisji zjazdowych, a także przeprowadza inne wybory poza trybem określonym w Regulaminie wyborów do organów izb.
2. W przypadku wyborów, o których mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy jest więcej niż dwóch kandydatów na daną funkcję albo dokonuje się jednoczesnego wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe funkcje, wybrana zostanie osoba albo osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, chyba że okręgowy zjazd przyjmie wniosek o przeprowadzeniu głosowania w inny sposób.
3. Wybór członków komisji zjazdowej może być połączony z ustaleniem liczby jej członków w ten sposób, że głosowany jest skład komisji wynikający ze wszystkich zgłoszonych kandydatur.
§ 13.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący okręgowego zjazdu ogłasza jego zamknięcie.
§ 14.
1. Z przebiegu okręgowego zjazdu sporządza się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad i w załącznikach zawiera:
 1) protokoły komisji zjazdowych;
2) pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów okręgowego zjazdu.
2. Przewodniczący okręgowego zjazdu jest obowiązany w ciągu 30 dni od zakończenia Okręgowego Zjazdu przekazać okręgowej radzie dokumenty okręgowego zjazdu.
3. Odpis protokołu znajdować się będzie do wglądu członków danej okręgowej izby w biurze okręgowej izby. Delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w określonym w Regulaminie terminie, nie krótszym niż 30 dni od daty przekazania okręgowej radzie dokumentów okręgowego zjazdu.
4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje prezydium okręgowego zjazdu większością głosów.
5. Protokół, do którego nie wniesiono w terminie poprawek lub zastrzeżeń uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami członkowie prezydium okręgowego zjazdu.
§ 15.
Postanowienia dotyczące okręgowego zjazdu stosuje się odpowiednio do nadzwyczajnego okręgowego zjazdu, z uwzględnieniem postanowień poniższych paragrafów.
§ 16.
1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada z własnej inicjatywy, a także na wniosek Naczelnej Rady, okręgowej komisji rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.
2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd powinien zostać zwołany w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.
3. Termin obrad nadzwyczajnego okręgowego zjazdu powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający nie później niż na miesiąc od dnia podjęcia uchwały o jego zwołaniu.
§ 17.
1. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu należy wskazać sprawy, które mają być na nim rozpatrywane. Do wniosku mogą być dołączone projekty uchwał lub innych dokumentów, które w związku z treścią wniosku mają być przyjęte na nadzwyczajnym okręgowym zjeździe.
2. W uchwale o zwołaniu nadzwyczajnego okręgowego zjazdu okręgowa rada wskazuje sprawy, które mają być na nim rozpatrywane. W przypadku, gdy nadzwyczajny okręgowy zjazd jest zwoływany na wniosek, okręgowa rada może wskazać dodatkowe sprawy poza sprawami wskazanymi we wniosku.
§ 18.
1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd może obradować wyłącznie nad sprawami wskazanymi w uchwale okręgowej rady o jego zwołaniu, chyba że konieczność powzięcia uchwały w innej sprawie wynikała po dniu podjęcia uchwały o zwołaniu okręgowego zjazdu. W takiej sytuacji wymagana jest zmiana porządku obrad podejmowana w formie uchwały nadzwyczajnego okręgowego zjazdu.
2. W pierwszej kolejności nadzwyczajny okręgowy zjazd rozpatruje sprawy, które zostały wskazane we wniosku o jego zwołanie.

Wytworzył: Sekretarz Jolanta Zając (30 listopada 2015)
Opublikował: Patryk Gruźlewski (24 października 2012, 12:49:33)

Ostatnia zmiana: Patryk Gruźlewski (21 grudnia 2015, 01:14:29)
Zmieniono: Zmiana osoby która wytworzyła informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2746

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij